پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی شاهرود

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

استاد راهنما:

دکتر بزرگمهر اشرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه……………………… 2

1-2-اظهار مسئله……………………… 2

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 3

1-4-اهداف پژوهش :…………………….. 3

1-5-سئوالات پژوهش :…………………….. 4

1-6-فرضیه های پژوهش :…………………….. 4

1-8- متغیر های پژوهش………………………. 5

1-9-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………….. 6

فصل دوم: ادبیات

2-1-تاریخچه شرکت :…………………….. 10

2-2-مفهیم و مقاصد کلی اطلاعات………………………. 16

2-3-توصیف داده ها و تبیین رخدادها…………………….. 16

2-4-پیش بینی و ارزیابی……………………… 16

2-5-پیشنهاد راهکارها…………………….. 17

2-6-امنیت اطلاعات………………………. 17

2-7-تهدید ها و انواع آن……………………… 18

2-8-محافظت………………………. 22

2-9-سیستم……………………… 23

2-9-1-سیستم های بسته……………………… 23

2-9-2-سیستم های باز…………………….. 23

2-10-ضرورت اطلاعات………………………. 24

2-11- سیر تحول و تکامل سیستم های اطلاعاتی…………. 25

2-12-سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه……………………… 26

2-12-1-سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)……………………..

2-12-2-سیستم های پردازش تراکنش (TPS)……………………..

2-12-3-سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS)……………………..

2-12-4-سیستم های اطلاعاتی مدیران جرایی (EIS)……………………..

2-12-5-سیستم های خبره یا مبتنی بر دانش (KBS)……………………..

2-12-6-سیستم اتوماسیون اداری (OAS)……………………..

2-12-7-سیستم مدیریت دانش (KMS)……………………..

2-13-اهمیت اطلاعات………………………. 30

2-14-سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی………………………. 31

2-15- محدودیت های سیستم های اطلاعاتی………………………. 32

2-16- فناوری………………………. 32

2-16-1-فناوری اطلاعات………………………. 32

2-16-2-زمینه های فناوری اطلاعات………………………. 34

2-16-3-تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان……………………… 34

2-16-5-ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………. 35

2-16-6-فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………. 37

2-1-7-تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران…………………….. 42

2-18-مقدمه……………………… 46

2-19-تعریف تولید……………………… 46

2-20-سیستم های اطلاعات تولید……………………… 47

2-21-تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات……………… 48

2-22-تولید یکپارچه ای رایانه ای………………………. 48

2-23-تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید………….. 49

2-24-شبکه همکاری تولید………………………49

2-25-کنترل فرآیند……………………… 49

2-26-تعریف کیفیت………………………. 51

2-27-تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی………………………. 51

2-28-تعریف کیفیت مبتنی بر محصول……………………… 51

2-29-تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده…………………….. 52

2-30-تعریف کیفیت مبتنی بر تولید……………………… 52

2-31-ابعاد کیفیت………………………. 52

2-32-رقابت در ابعاد کیفیت………………………. 54

22-32-تعریف هزینه……………………… 56

2-33-1-هزینه فرصت………………………. 56

2-33-1-2-هزینه ها صریح یا عیان…………………….. 56

2-33-1-3-هزینه های ضمنی یا غیر عیان ……………………..56

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-33-1-4-هزینه از نظر زمان……………………… 57

2-33-1-5-هزینه های متغیر……………………… 57

2-33-1-6-هزینه های ثابت………………………. 58

2-33-1-7-هزینه کل………………………. 58

2-33-1-8-هزینه های متوسط کل (ATC) 58

2-33-1-9-هزینه نهایی (MC) 59

2-33-1-10-هزینه های ثابت متوسط (AFC)……………………..

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

2-34-بهره وری……………………..61

2-34-1-بهره وری از دیدگاه اقتصاد دانان …………………….. 61

2-34-2-بهره وری از دیدگاه مهندسان ……………………..61

2-34-3-بهره وری از دیدگاه مدیران…………………….. 61

2-35-پی آمد های مثبت بهره وری………………………. 62

2-36-موانع بهره وری………………………. 63

2-37-عومل موثر بر افزایش بهره وری………………………. 64

2-38-مولفه های بهره وری………………………. 64

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه……………………… 72

3-2-روش پژوهش………………………. 72

3-3-نوع پژوهش………………………. 74

3-3-تبیین و توصیف سئوالات………………………. 74

3-4-عوامل موثر بر میزان تولید به توضیح زیر می باشد …………………….. 74

3-4-جامعه آماری………………………. 76

3-5-روش نمونه گیری………………………. 76

3-6-ابزار جمع آوری طلاعات……………………… 76

3-7-پرسشنامه……………………… 77

3-8-آشنایی با پرسشنامه……………………… 78

3-9-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 79

. 3-9-1-تحلیلی توصیفی داده ها ……………………..79

3-9-2- تجزیه وتحلیل استباطی داده ها…………………….. 79

3-10-اعتبار یا روایی پژوهش………………………. 81

3-11-اعتماد یا پایایی پژوهش……………………… 81

3-12-آمار استنباطی………………………. 82

3-13- آزمون همبستگی پیرسون……………………… 82

3-15-قلمرو پژوهش………………………. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه …………………….. 86

4-2(بخش اول ) – ویژگی جمعیت شناختی………………………. 87

4-3-1-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول……………………… 91

4-3-2-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم……………………… 92

4-3-3-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم……………………… 92

4-3-4-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم……………………… 92

4-4-ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش……………………….. 93

4-5-آزمون نرمالیتی متغیر ها…………………….. 93

4-6- آزمون همبستگی پیرسون……………………… 94

4-6-1-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر اول……………………… 95

4-6-2-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم…………………….. 95

4-6-3-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر سوم…………………….. 96

4-6-4-آزمون همبستگی با متغیر چهارم……………………… 96

4-6-5-بخش دوم : آزمون فرضیات ……………………..97

4-6-5-1-فرصیه فرع اول……………………… 97

4-6-5-2-فرصیه فرعی دوم……………………… 98

4-6-5-3-فرضیه فرعی سوم……………………… 99

4-6-5-4-فرضیه فرعی چهارم……………………… 100

4-7-اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها…………………….. 101

4-8- رتبه بندی هر یک از متغیر های پژوهش…………………….. 101

4-8-1-آزمون فریدمند برای گزینه های میزان تولید………….. 102

4-8-2-آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول……….. 103

4-8-3-آزمون فرید من برای گزینه های هزینه های تولید……. 104

4-8-4-آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی……….. 105

4-9-اولویت بندی هر یک از ابعاد…………………….. 105

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادات

1-5-مقدمه……………………… 108

5-2-نتیجه گیری………………………. 108

5-2-1-نتیجه حاصله از فرضیه اول…………………….. 108

5-2-2-نتیجه حاصله از فرضیه دوم …………………….. 109

5-2-3-نتیجه حاصله ازفرضیه سوم…………………….. 109

5-2-4-نتیجه حاصله از فرضیه چهارم…………………….. 109

5-3-محدودیت های تحقق…………………….. 110

5-4-تفسیر نتایج پژوهش………………………. 110

منابع فارسی………………………. 114

ضمائم…………………….. 116

چکیده:

در چند دهه اخیر تکنولوژي مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاري از جوامع ، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه اي گذاشته و به موازات پیشرفت هاي شگرفی که در این زمینه به وجودآمده می باشد ، سرنوشت جوامع ، سازمان ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوري اطلاعات مدرن گره می خورد.

بدیهی می باشد که در چنین موقعیتی شناخت فناوري اطلاعات اهمیت فزاینده اي یافته می باشد .با در نظر داشتن این واقعیات بایستی گفت که فناوري اطلاعات یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت، عملکرد و سرنوشت جوامع، سازمانها وافراد اثرات جدي می گذارد.

در این پژوهش تأثیر فناوري اطلاعات در عملکرد مدیران شرکت پتروشیمی پارس عسلویه مورد مطالعه قرار گرفت که آغاز تاثیر فناوري اطلاعات بر عملکرد مدیران و بعد از آن تاثیرفن آوری اطلاعات بر میزان تولید ، کیفیت محصول، کاهش میزان هزینه هاي تولید ، افزایش بهبود کارایی و اثربخشی مورد مطالعه قرارخواهد گرفت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

جامعه جهانی در عصری به سر می برد که در آن اطلاعات و دانش را سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه یک جامعه می شناسد تا آنجا که (دانایی، توانایی می باشد ) شعار اصلی این عصراست اطلاعات ، ابزارو عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر می باشد . حقیقت این می باشد که شاغلان بخش اطلاعات از بزرگترین طبقات فعال فناوری اطلاعات و از همه مهمترین و عمده ترین ساختار های موجود در جامعه امروز جهانی می باشد. پیدایش و گسترش این ساختار متکی به سه عامل ( تغییرات پویا و پیشرفت فناوری ) ( جهانی شدن تجارت ) و ( پیشرفت های اجتماعی ) می باشد. فن آوری اطلاعات در پیوند بین فعالیت های مختلف یکسازمان و نیز ضامن بقا و تداوم فعالیت های یک سازمان می باشد و بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان بهره گیری ازروش های جدید درسازمان فراهم نمی گردد و اینکه امکان رقابت یا سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت . از آنجا که موقعیت و شیوه بخش نفت از یک سو و ضرورت بهره مندی از شیوه ها و روش های جدید از دیگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوری اطلاعات و نیز بهره گیری از روش ها و راه حل های جدید اجرایی – عملیاتی در اولویت قرار گیرد و ترجیحاً در برنامه ریزی آموزشی مهندسی نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوری اطلاعات، کاهش اهمیت نسبی پردازش اطلاعات می باشد و آن ناشی از کاربرد قابل توجه فناوری اطلاعات در برنامه ریزی مدیریت و بهره گیری راهبردی از آن در سازمان می باشد. (منبع: دانشنامه رشد)

2-1- اظهار مسئله

سازمان­ها و شرکت ها با به کار گیری و پیاده سازی فناوری اطلاعات توانایی انجام بهتر و ساده تر وظایف خود را افزایش می دهند و از این طریق قادرند روش کار خود رادگرگون سازند. مزایای که IT در سازمان ها ایجاد می کند مانند در صرفه جویی هزینه ها ، جلوگیری از خطاهای انسانی، افزایش بهبود کارآیی و تاثیر سازمانی بسیار قابل تامل می باشد به همین خاطر امروزه سرانه هزینه IT به ازای یک نیروی انسانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه ملی کشور ها مطرح می گردد. IT باعث کاهش هزینه در اثر افزایش دسترسی به اطلاعات، پردازش وبازار یابی آن خواهد گردید. در دهه اخیر فناوری اطلاعات علاوه بر خودکار سازی ادارات در کاهش انواع هزینه های کیفیت تأثیر بسزایی را اعمال کرده می باشد .

این پژوهش به تأثیر و تأثیر فناوری اطلاعات در صنعت نفت و مدیریت فواید و میزان بهره گیری از تکنیک های فناوری اطلاعات در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی پرداخته و با بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم مدیریت اطلاعات جهت ارائه راهکار مناسب به مدیران ارشد شرکت های تولید نفت و گاز عسلویه بوده می باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

عصر فعلی را بعضی عصر اطلاعات لقب داده اند. این نامگذاری شاید به این دلیل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده می باشد اگرچه اطلاعات از دیر باز در زندگی بشر تأثیر بسزایی داشته وانسان برای تصمیم گیری ها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده می باشد اما آن چیز که که امروزه اهمیت آن را صد چندانکرده شرایط جدید زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن می باشد.

و همچنین برنامه ریزی ها، اکتشافات، تحقیقات بر اساس بهره گیری درست، سریع و به موقع از اطلاعات و سیستم اطلاعاتی کارآمد امکان پذیر می باشد. در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، فناوری اطلاعات به صورت یک سطح نیرومند در آمده که در صحنه رقابت جهانی و افزایش تقاضا از نظر سرعت، کیفیت، ارزش تأثیر بسیار مهمی اعمال می کند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 136

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان