پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد كرمانشاه

دانشكده تحصيلات تكميلي

 

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات فارسي (M.A)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان:

تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی عرفی شيرازي، طالب آملي، کلیم کاشاني، محتشم کاشاني و صائب تبریزی

 

استاد راهنما

دکتر موسی پرنیان

 

استاد مشاور

دکتر زهرا لرستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بيان مسأله. 3

1-2 فرضیه‌های پژوهش.. 4

1-3 اهداف پژوهش.. 4

1-4 روش پژوهش و جامعه آماری.. 4

1-5 محدودیت‌های پژوهش… 4

فصل دوم: شعر فارسی در قبل و بعد از اسلام

2-1 تعریف شعر. 6

2-2 ارکان شعر. 7

2-3 واژه شعر. 7

2-4 شعر فارسی قبل از ظهور اسلام. 7

2-5 شعر فارسی بعد از ظهور اسلام. 8

2-6 انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام. 9

2-6-1 سبک خراسانی.. 9

2-6-2 سبک حد واسط یا دوره سلجوقی.. 9

2-6-3 سبک عراقی.. 10

2-6-4 سبک حد واسط عراقی و هندی (مکتوب وقوع و واسوخت) 12

2-6-4-1 مکتب وقوع. 12

2-6-4-2 مکتب واسوخت… 12

2-6-5 سبک هندی.. 13

2-6-6 سبک شعر دوره‌ی بازگشت… 15

2-6-7 سبک شعر نو در دوران معاصر. 16

2-7 زمینه‌ها و بسترهای شکل گیری سبک هندی.. 16

2-8 علت های بی توجهی پادشاهان صفوی به شعر و فرار شاعران. 16

2-8-1 ترویج مذهب شیعه و تثبیت مبانی ایدئولوژیک… 16

2-8-2 نخست بعضی از شاهان صفوی.. 17

2-8-3 در نظر داشتن زبان عربی.. 17

2-8-4 توجه بیش از حد به علمای مذهبی و کم توجهی به شاعران. 18

2-9 وجه تسمیه سبک هندی.. 18

2-10 جامعه در عهد صفویه. 19

2-11 فن و هنر در عهد صفوی.. 20

2-12 وضع سیاسی ایران در دوره صفویه. 21

2-13 روابط ایران با دولت‌های خارجی.. 22

2-14 سرگرمی‌ها و جشن‌های دوره صفویه. 23

2-15 وضع دین و مذهب دوره صفویه. 24

2-16 وضع عمومی شعر فارسی در دوره صفویه. 26

2-17 نواع شعر در عصر صفوی.. 29

2-18 ویژگی‌های سبک هندی.. 30

فصل سوم: معرفی شاعران برگزیده دوره صفویه

3-1 مقدمه. 37

3-2 طالب آملی.. 37

3-2-1 زندگی نامه طالب آملی.. 38

3-2-2 سبک شعری طالب آملی.. 40

3-2-3 ویژگی‌های کلام طالب… 41

3-2-4 عادات و اخلاق طالب… 43

3-2-5 طرز تفکر طالب… 43

3-2-6 طالب و عرفان. 43

3-2-7 ممدوحان طالب… 44

3-2-8 آثار طالب… 45

3-3 کلیم کاشانی.. 45

3-3-1 زندگی نامه کلیم کاشانی.. 46

3-3-2 ویژگی‌های اخلاقی کلیم. 47

3-3-3 باورهای دینی کلیم. 48

3-3-4 آثار کلیم. 49

3-3-5 مقام شاعری و ویژگی‌های سخن کلیم. 49

3-3-6 ویژگی‌های کلام. 51

3-4 عرفی شیرازی.. 53

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

3-4-1 آثار عرفی.. 55

3-4-2 مقام شاعری و سبک اظهار عرفی.. 55

3-4-3 در باب اخلاق و منش… 56

3-4-4 ویژگی‌های غزل عرفي.. 56

3-4-5 مدایح عرفی.. 58

3-5 صائب تبریزی.. 59

3-5-1 زاويه ديد در شعر صائب… 64

3-5-2 اخلاقیات صائب… 64

3-5-3 سبک و شیوهی صائب… 65

3-5-4 تصویرگری در شعر. 65

3-5-5 باورهای دینی و مذهبی صائب… 66

3-5-6 آثار صائب… 67

3-5-7 غزلیات صائب… 67

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-5-8 شهرت صائب… 68

3-5-9 شخصیت بخشیدن به اشیاء. 68

3-6 محتشم کاشانی.. 69

3-6-1 مقام شاعری محتشم. 70

3-6-2 ممدوحان محتشم. 71

فصل چهارم:  تصاویر و عناصر مذهبی در شعر شاعران برگزیده عهد صفوی

(عرفی شیرازی، طالب آملی، محتشم کاشانی، صائب تبریزی و کلیم کاشانی)

4-1 مقدمه. 73

4-2  تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی صائب… 75

4-3 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی محتشم کاشانی.. 79

4-4 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی کلیم کاشانی.. 92

4-5 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی طالب آملی.. 97

4-6 تصاویر و عناصر در اشعار مذهبی عرفی شیرازی.. 117

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری.. 127

منابع. 135

 

چکیده

در عهد صفویه و با در نظر داشتن اقبال پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، ادبیات مذهبی مورد استقبال بیشتر قرار گرفت. از لحاظ سبک شعری، اگر چه شاعران به خاطر گرایش به تقلید در حالت رکود به سر می‌برند اما بعضی شاعران مضامین جدیدی در شعر پدید آورده‌اند که در نوع خود بی نظیر می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی و در شعر شاعران منتخب این دوره انجام شده می باشد، این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و توصیفی و با هدف مطالعه عناصر و تصاویر مذهبی در اشعار شاعران برگزیده سبک هندی صورت گرفته می باشد که فصل اول شامل کلیات، فصل دوم؛ مطالعه شعر قبل و بعد از اسلام و اوضاع سیاسی، مذهبی و ادبی دوره صفوی می‌باشد در فصل سوم به معرفی شاعران برگزیده این عصر پرداخته شده می باشد، در فصل چهارم تصاویر و عناصر مذهبی در اشعار شاعران برگزیده عهد صفوی پرداخته شده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد عناصر مذهبی رایج در این دوره شامل عبارات قرانی، اسامی شخصیت‌های دینی و مذهبی و پیامبران الهی، واژگان و اصطلاحات دینی رایج در دستورات اسلام و اولیاء، معجزات پیامبران الهی، احادیث نبوی، اماکن مقدس، بهشت، جهنم و … می­باشد که در این بین نظاره گردید اشعار و ابیات محتشم کاشانی در حوزه‌ی دین و مذهب بسیار بیشتر از سایر شاعران مورد مطالعه در این پژوهش بوده می باشد.

 

کلید واژگان: عناصر مذهبی، سبک هندی، عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی.

 
1-1 بيان مسأله

همه پدیده‌های هستی پیوسته در حال تغییر، تحول و دگرگونی هستند و شعر نیز از این قاعده مستثنی نیست، نگاهی به تاریخچه شعر و ادب فارسی موید این تغییر شیوه سبک و طریق می باشد و شاعران و نویسندگان ما در گذر زمان در آثار گران سنگ و ارزشمند خویش این واقعه را به خوبی نمایان ساخته‌اند. مطالعه نوع سبک و آن چیز که آفریده‌اند حقیقت دگرگونی در آن‌ها را جلوهگر می­سازد.

«گاهی انقلاب‌ها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می گردد؛ سبك هندی كه از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیای صغیر معمول بود، در نتیجه همین انقلاب‌های اجتماعی به وجود آمد. «با روی كار آمدن حكومت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه، شاهان صفوی غیر از شعرهای مذهبی به دیگر انواع شعر درباری، عرفانی و عاشقانه بی‌توجهی كردند و این باعث گردید كه شعر دیگر در انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به شعر روی آوردند». (انوشه، 1376: 795).

«به دلیل گستردگی حوزه زمانی و مكانی سبك هندی، تنوعاتی در این سبك پدید آمد كه باعث پیدا شدن تمایزاتی میان شعر شاعران پیرو سبك هندی مقیم ایران و هند شده می باشد. گروهی سبك متداول شاعران ایرانی این دوره را سبك صفوی نامیده‌اند و سبك هندی را درمورد­ی پیروان هندی این شیوه به كار برده‌اند؛ و در تقسیمی دیگر سبك شعر این دوره، سبك صفوی نامیده شده كه برای آن، دوشاخه­ی سبك صفوی ایرانی یا اصفهانی و سبك هندی قائل شده‌اند. در شاخه­ی هندی این سبك به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی آن جا، زبان شعر پیچیده‌تر و اغلب با لغزش‌های دستوری و گاه سستی كلام همراه می باشد. این نكته نیز گفتنی می باشد كه اگر چه در ایران در سدۀ دوازدهم هجری در قبال سبك هندی و انحطاطش واكنشی نشان داده گردید اما نفوذ این سبك در پاكستان و تاجیكستان و افغانستان تا دوران اخیر ادامه داشته می باشد». (انوشه، 1376: 795).

این پژوهش با هدف مطالعه ترکیبات و تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در شعر دوره صفوی مانند شاعران برجسته سبک هندی و عصر صفوی مانند صائب تبریزی، محتشم کاشانی، حکیم کاشانی، طالب آملی، عرفی شیرازی. انجام می­گردد. با در نظر داشتن جایگاه مهم سبک هندی و شعر دورۀ صفوی در فرهنگ و ادب فارسی و همچنین جایگاه عمدۀ اصطلاحات و عناصر دین و مذهبی در ساخت ترکیبات و تصویرهای ادبی را شاعرانه، این پژوهش کاملاً جدید می‌نماید.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان