پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

رشته :مهندسی فناوری اطلاعات(گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان با بهره گیری از تکنیک­های تصمیم­ گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

اساتید راهنما:

دکتر بابک شیرازی، دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور:

پروفسور ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش…………… 1

1-1-مقدمه…………… 2

1-2- اظهار مسأله…………… 3

1-3- اهمیت پژوهش……………. 4

1-4- سؤالات پژوهش……………. 5

1-5- اهداف پژوهش……………. 5

1-6- روش پژوهش……………. 6

1-7- قلمرو تحقيق……………. 6

1-8- ساختار پژوهش……………. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش……………. 8

2-1- مقدمه…………… 9

2-2- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…………… 9

2-3- تاریخچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…………… 13

2-3-1- دوره اول: قبل از سال 1960 ميلادی…………..13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-2-دوره دوم: بين سالهای 1960 و 1970 ميلادی …………..  14

2-3-3-دوره سوم: بين سالهای 1970 و 1980 ميلادی………….. 15

2-3-4-دوره چهارم: بين سالهای 1980 و 1990 ميلادی………….. 15

2-3-5-دوره پنجم: بين سالهای 1990 و 2000 ميلادی و پس از آن………….. 16

2-4- ارتباط ERP  و سیستم های اطلاعاتی……………. 17

2-4-1- سطح عملیاتی………….. 18

2-4-1-1- سیستم های پردازش تراکنش……………… 18

2-4-2- سطح دانش………….. 18

2-4-2-1- سیستم های مدیریت دانش……………… 18

2-4-3- سطح مدیریت ………….. 18

2-4-3-1- سیستم های اطلاعات مدیریت…………….. 19

2-4-3-2- سیستم های پشتیبان تصمیم…………… 19

2-4-4- سطح استراتژیک…………..19

2-4-4-1-سیستم های اطلاعات اجرایی……………. 19

2-5- معماريERP……………

2-5-1- کاربر ………….. 21

2-5-2- مرورگر وب …………..  21

2-5-3- سرویس دهنده …………..21

2-5-4- لایه پرس و جو / گزارشگیری …………..  22

2-5-5- لايه برنامه های کاربردی …………..  22

2-5-6- لايه دسترسی به پایگاه داده………….. 22

2-6- چارچوب چرخه حیات سیستم ERP……………

2-6-1- مراحل چرخه حیات سیستم ERP…………..

2-6-1-1- مرحله اول- تصمیم گیری……………. 23

2-6-1-2- مرحله دوم- انتخاب (فراگیری)………….. 23

2-6-1-3- مرحله سوم -پیاده سازی……………. 24

2-6-1-4- مرحله چهارم – كاربرد و نگهداري……………. 24

2-6-1-5- مرحله پنجم- تكامل……………. 24

2-6-1-6- مرحله ششم – بازنشستگي……………. 24

2-6-2- ابعاد چرخه حیات سیستم ERP…………..

2-6-2-1- بعد محصول…………… 25

2-6-2-2- بعد فرآیند…………… 25

2-6-2-3- بعد افراد…………… 25

2-6-2-4- بعد مدیریت تغییر…………… 25

2-7- مرحله پیاده سازی ERP……………

2-8- رویکردهای پیاده سازی ERP……………

2-8-1- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر وسعت عملیات………….. 26

2-8-1-1- رویکرد انفجاری……………. 26

2-8-1-2- رویکرد پایلوت…………….. 27

2-8-1-3- رویکرد فازی(مرحله ای)………….. 27

2-8-2- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر حجم منابع و ماژول ها….. 28

2-8-2-1- رویکرد جامع……………. 28

2-8-2-2- رویکرد میانه…………… 28

2-8-2-3- رویکرد وانیلا……………. 28

2-9- مزاياي پياده‌سازي ERP……………

2-10- معایب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان…………… 29

2-11- چالش های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان………….. 30

2-12- مطالعات خارجی و داخلی……………. 34

فصل سوم: روش پژوهش……………. 48

3-1- مقدمه…………… 49

3-2- روش پژوهش……………. 49

3-3- الگوريتم اجراي تحقيق……………. 49

گام اول: شناسایي معیارها و شاخص‌هاي مدل…………..  50

گام دوم: پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنيک دلفی فازی …………..  51

گام سوم: دسته بندی و تعیین الگوي ارجحیت و اولویت متغیرها………….. 53

گام چهارم: شناسایی الگوي روابط دروني متغیرها با تکنيک DEMATEL فازی ….. 54

گام پنجم: رتبه بندی نهایی متغیرها با تکنيک ANP فازی………….. 58

3-4- جامعه و نمونه مورد بررسي……………. 59

3-5- روش و ابزار گردآوري اطلاعات…………….. 59

3-6- روایي و پايایي ابزار گردآوري داده‌ها………….. 60

3-7- محاسبه نرخ ناسازگاري……………. 60

3-8- نرم افزارهای تجزيه ‌و تحليل داده‌ها………….. 62

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش……………. 63

4-1- مقدمه…………… 64

4-2- معرفی شرکت پلیمر آریاساسول…………… 64

4-3- شناسایی، پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنيک دلفی فازی…………… 65

4-4- دسته بندی و تعیین الگوي ارجحیت و اولویت معیارها و شاخص ها……. 70

4-4-1- تعيين ارجحیت و اولویت معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP براساس هدف….. 72

4-4-2- تعيين ارجحیت و اولویت شاخصهای موفقیت پیاده سازی ERP براساس معیار مربوطه…. 75

4-5- شناسایی و تعیین الگوی روابط درونی معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP……………

گام اول: محاسبه ماتريس ارتباط مستقيم…………..  79

گام دوم: قطعی سازی ماتریس ارتباط مستقیم ………….. 81

گام سوم: محاسبه ماتريس ارتباط مستقيم نرمال………….. 81

گام چهارم: محاسبه ماتريس ارتباط کامل …………..  82

گام پنجم: رسم نقشه روابط شبکه ………….. 82

4-6- رتبه بندی نهایی شاخص های موفقیت ERP با تکنيک ANP فازی……. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………….. 90

5-1- مقدمه………….. 91

5-2- تحلیل یافته های پژوهش و پیشنهادات…………….. 91

5-3- پاسخ سوالات پژوهش……………. 102

5-4- محدودیت های پژوهش……………. 103

5-5- اقدامات آتی……………. 104

پیوست…………….. 105

پرسشنامه 1…………… 106

پرسشنامه 2…………… 107

پرسشنامه 3…………… 111

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع و مآخذ…………… 112

چکیده:

در سال­های اخیر با در نظر داشتن پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه­ها مورد توجه قرار گرفته می باشد. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص­های موفقیت پیاده­سازی سیستم­های برنامه­ریزی سازمان از بعد استراتژیک-عملیاتی و فنی- انسانی و لحاظ روابط ارجحیت و علی و معلولی بین آن­ها، اقدام به رتبه­بندی نهایی شاخص­های موفقیت پیاده­سازی سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول نموده­ایم. بدین مقصود در گام نخست به شناسایی و غربال شاخص­ها از دیدگاه خبرگان حوزه برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی پرداخته­ایم. در گام بعدی الگوي روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّي و معلولی ميان متغيرهاي اصلي با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی بررسي شده می باشد. در نهایت اولويت‌بندي نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده­سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان با لحاظ نتایج گام­های اولیه و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه فازی صورت گرفته می باشد. نتایج نشان می­دهد که وجود چشم­انداز، اهداف روشن، طرح و مدل کسب­وکار در سازمان، آموزش فرآیندهای جدید، عملکرد و نحوه بکارگیری سیستم ERP به اعضای سازمان، حداقل سفارشی­سازی سیستم ERP، تیم پروژه مرکب از کارشناسان فرآیندهای کسب­وکار، کارشناسان فناوری اطلاعات، فروشنده ERP و مشاوران، طرفداری و تعهد مدیریت سازمان در تخصیص منابع به پروژه، تعریف چشم­انداز، ماموریت، اهداف و محدوده پروژه ERP، وضعیت سیستم­های موجود کسب و کار و فناوری اطلاعات سازمان و انتخاب دقیق و سیستماتیک بسته نرم­افزاری ERP از بالاترین اولویت برخوردارند.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به عنوان بخشي كه بالاترين نرخ مشاركت را در تحقق رشد توليد و صادرات را داشته و نيز بيشترين سهم در نرخ رشد اقتصادي را بر عهده خواهد داشت، كانون مهمي براي توجه و برنامه‌ريزي در برنامه هاي توسعه اي، تلقي مي‌گردد. گستره فعاليت بنگاههاي مرتبط با صنعت ذکر گردیده در پهنه سرزمين، درهم‌تنيدگي فعاليت­هاي این حوزه با فعاليت­هاي بازرگاني و اقتصاد مناطق، سهم فزاينده و مسلم در صادرات كشور، تأثیر كليدي در بخش اشتغال­زايي براي جمعيت جوياي كار بطور اعم و همچنين دانش‌آموختگان دانشگاهي بطور اخص و ده‌ها عامل مهم ديگر، مويد تأثیر كليدي صنعت نفت و صنایع وابسته به آن مي باشد.

تمامي کشورها به دنبال بهره­وري و کارايي حداکثري از منابع و امکانات مالي، فني و نيروي انساني خود مي باشند. بي­شک سرمايه­گذاري سرمايه­هاي ملي و سازماني در حوزه­هاي مناسب صنعت، تاثيرات بسزايي در رشد و آباداني يک کشور، ايفا خواهد نمود. با در نظر داشتن تغییر فضای کسب­و­کار در جهان و رقابتی شدن روز افزون توجه و تمرکز بر روش­های مبتنی بر دانش در عرصه مدیریت افزایش یافته می باشد و بر همین اساس در نظر داشتن این مقوله در صنایع راهبردی نیز بیشتر شده می باشد .یکی از این حوزه های راهبردی بهره گیری دقیق و به موقع از اطلاعات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و به خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از حلقه های مهم ارزش افزوده صنعت نفت و حلقه اصلی جلوگیری از خام فروشی منابع کشور می باشد. صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای بکارگیری فناوری­های جدید بوده­اند. در سال­های اخیر با در نظر داشتن پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های برنامه­ریزی منابع سازمان[1] در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته می باشد. نظر به اهميت سیستم یکپارچه سازمانی براي موفقيت، بقا و رشد سازمان‌ها، هدف اين پژوهش شناسایي و بررسي عوامل بحرانی موفقیت پروژه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت­ پلیمر آریاساسول می باشد. در فصل حاضر، آغاز به توضیح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته خواهد گردید. سپس ضرورت و اهميت تحقيق بيان مي‌گردد و اهداف پژوهش ارائه مي‌گردد. براساس اهداف طرح شده، سوالات پژوهش بيان مي‌گردد. در انتها نیز روش تحقيق، قلمرو تحقيق و ساختار پژوهش اظهار می گردد.

1-2- اظهار مسأله

سیستم­های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به­موقع در اختیار بهره گیری­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان­ها برای افزایش قابلیت­های خود، بهبود عملکرد، تصمیم­گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن بهره گیری می­کنند. شاید یکی از جامع­ترین سیستم­هاي اطلاعاتی[2] موجود که در سال­هاي اخیر به گونه گسترده­اي مورد بهره گیری قرار گرفته، سیستم برنامه­ریزي منابع سازمان باشد. ظرفیت ERP در یکپارچه­سازی فرآیندهاي سازمان و اطلاعات حوزه­هاي عملکردي مختلف از طریق یک پایگاه­داده متمرکز، باعث گردیده می باشد که صاحب­نظران، این سیستم­ها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند [33].

سیستم ERP عبارت می باشد از مجموعه منسجمی از برنامه­هایی که برای پشتیبانی از فعالیت­های اصلی سازمان نظیر تولید، مالی و حسابداری، فروش و بازاریابی و منابع انسانی به کار گرفته می­گردد. سیستم ERP قسمت­های مختلف سازمان را در توزیع و تسهیم اطلاعات و دانش، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت فرآیندهای کسب­و­کار یاری می­دهد ‏[12].

پياده سازي سیستم­هایERP زمان و منابع قابل توجهي را از سازمان مي­گيرد [68]. نمونه هاي زيادي از شكست پروژه هاي برنامه ريزي منابع سازمان با وجود سرمايه گذاري بالا گزارش شده می باشد [42].

ارائه دهندگان سیستم­هاي برنامه ریزي منابع سازمان ادعا می­کنند که محصول آنها بارها آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده می باشد و این مهم آنها را قادر می­سازد که راه­حل­هاي فوق­العاده­اي را براي بخش­هاي مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاري از سازمانها ملموس می باشد، اما تجارب نشان می­دهد این محصولات در بسیاري دیگر از سازمانها نتوانسته­اند آن­گونه که بایستی مفید و کارگشا باشند، پس پرداختن به عوامل موفقیت سیستم­هايERP در سازمان­هاي مختلف از چالش­هاي مهم محققان از زمان پیدایش ERPبوده می باشد [46].

در سال­هاي اخير سيستم­هاي برنامه­ريزي منابع سازمان مورد توجه سازمان­هاي ايرانی قرار گرفته­اند. به اين مقصود بسياري از سازمان­هاي بزرگ و متوسط کشور، پروژه­هايي براي انتخاب و پياده­سازي ERP اجرا نموده­اند. اين پروژه­ها در مسير اجرا با معضلات و چالش­هايي مواجه بوده و در برخي موارد نيز شکست خورده­اند ‏[19].

صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای بکارگیری فناوری­های جدید بوده­ اند. در سال­های اخیر با در نظر داشتن پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته می باشد. مسأله اصلی این پژوهش شناسایی، مطالعه و رتبه­بندی عوامل موثر در موفقیت پروژه­های پیاده­سازیERP در شرکت پلیمر آریاساسول می باشد.

1-3- اهمیت پژوهش

پیاده­سازی سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان به علت وسعت عملیات، تعدد اجزا و پیچیدگی پروژه اغلب فرآیندی زمان­بر، پرهزینه و با ریسک بالاست. از سوی دیگر این سیستم­ها تنها با پیاده­سازی صرف نرم­افزار نمی­توانند اثربخشی مورد نیاز را داشته باشند و چه بسا در اثر معضلات و چالش­های به وجودآمده در اثر پیاده­سازی آنها با فاصله کوتاهی بعد از اجرا کنار گذاشته شوند و این مقوله منجر به خسارات سنگین مالی و زمانی برای سازمان­ها می گردد. شرکت­های پتروشیمی ایرانی به دلیل حساسیت صنعت و رقابت بسیار شدید نیاز دارند تا از رویکرد مدیریت سنتی به رویکرد مدیریت سیستمی تغییر موضع دهند. در این راستا و برای بکارگیری سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان، نظر به این­که عوامل موفقیت پیاده­سازی ERP در صنایع مختلف بر حسب مدل کسب وکار، اندازه و فرهنگ سازمان متفاوت می باشد، هر پژوهشی که بتواند شاخص­های موفقیت این سیستم­ها را به صورت بومی و موردکاوی در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مورد مطالعه قرار دهد دارای اهمیت می باشد. از سوی دیگر خلاء اطلاعاتی موجود در این حوزه از صنعت به دلیل راهبردی بودن آن بسیار مشهود می باشد و اهمیت این مطالعه را مضاعف می­نماید.

همچنین در تحقیقات انجام شده، فرض بر این بوده می باشد که عوامل موفقیت کاملا منفک و مجزا بوده و تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل از یکدیگر در نظر گرفته نشده می باشد. در حالی که عوامل موفقیت می توانند روابط علی و معلولی و اثرپذیری نسبت به یکدیگر داشته باشند. پس نیاز به رویکردی می باشد که در اولویت بندی عوامل، روابط درونی و متقابل آن ها را نیز لحاظ کند و رتبه بندی واقعی تر و دقیق تری از شاخص های موفقیت ERP ارائه کند.

[1] Enterprise Resource Planning (ERP)

[2] Information System (IS)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 127

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان