پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

موضوع:

ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با بهره گیری از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

 استاد راهنما اول: دکتر بابک شیرازی

استاد راهنما دوم: دکتر ایرج مهدوی

استاد مشاور: دکتر حسین مومنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1 : مقدمه و كليات تحقيق………………. 1

1-1 مقدمه………………. 2

1-2 هدف از اجرای طرح………………. 6

1-3 توجيه ضرورت انجام طرح و اهمیت موضوع………………. 7

1-4 مدل پژوهش……………….. 9

1-5 فرضیات مسئله………………. 10

1-6 چارچوب پژوهش……………….. 10

فصل 2 : ادبیات و پیشینه پژوهش……………….. 12

2-1 مقدمه………………. 13

2-2 مفاهیم پایه………………. 13

2-2-1 رهیافت‌های یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی………… 13

2-2-2 کاربرد معماری سرویس گرا……………… 14

2-2-3 تعریف معماری سرویس گرا……………… 15

2-2-4 مزایای بهره گیری از معماری سرویس گرا……………… 17

2-2-4-1 بهره گیری مجدد………………. 17

2-2-4-2 کاهش هزینه در یکپارچه سازی……………….. 19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4-3 چابکی کسب و کار……………… 19

2-2-5 وب سرویس………………… 20

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

2-2-5-1 انتخاب و کشف وب سرویس………………… 21

2-2-6 ترکیب وب سرویس‌ها……………… 23

2-2-6-1 سرویس مرکب……………….. 24

2-2-6-2   BPEL……………….

2-2-6-3 چرخه حیات سرویس مرکب……………….. 25

2-2-6-4 ساختارهای ترکیب وب سرویس………………… 29

2-2-6-5 محدودیت‌ها در ترکیب وب سرویس‌ها……………… 32

2-2-7 معیارهای کیفیت سرویس………………… 33

2-2-7-1 انواع معیارهای کیفیت سرویس………………… 35

2-3 کارهای مرتبط……………….. 36

2-3-1 چارچوب Boumhamdi و Jarir………………

2-3-2 چارچوب DynamiCoS………………

2-3-3 دیدگاه Chan و Lyu………………

2-3-4 دیدگاه Yang و Chun-Hung………………

2-3-5 چارچوب METEOR………………

2-3-6 چارچوب SODIUM ………………

2-3-7   دیدگاه Yau و Yin………………

2-3-9 چارچوب WSSR_Q ………………

2-3-10 رویکرد WSMX………………

2-3-11 دیدگاه Chaari و Badr و Biennier………………

2-3-12 دیدگاه MOGA ………………

۲-۳-۱۳ جمع بندی از کارهای مرتبط……………….. 46

فصل 3 : روش پژوهش……………….. 49

3-1 مقدمه………………. 50

3-2 معماری ارائه داده شده……………… 50

3-2-1 درخواست سرویس………………… 52

3-2-2 انتخاب سرویس‌های کاندید………………. 52

3-2-3 رویکرد ترکیب وب سرویس‌ها ………………55

3-3 فرمول بندی و بی مقیاس سازی معیار‌های کیفیت سرویس…………. 56

3-4 محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب……………….. 58

3-5 رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای……………….. 67

3-5-1 نمایش جواب مسئله………………. 67

3-5-2 رویکرد ژنتیک………………… 68

3-5-2-1 ساختار كلي الگوريتم ژنتيك………………… 69

3-5-2-2 مفاهيم کليدي الگوريتم ژنتيک………………… 71

3-5-2-2-1 ايجاد جمعيت اوليه………………. 71

3-5-2-2-2 عملگر‌های ژنتیک………………… 71

3-5-2-2-3 انتخاب……………….. 73

3-5-2-2-4 تابع برازش………………… 74

3-5-3 رویکرد رقابت استعماری……………….. 74

3-5-3-1 شکل دهي امپراطوري‌هاي اوليه………………. 75

3-5-3-2 حرکت مستعمره‌ها به سمت امپرياليست……………….. 77

3-5-3-3 جابه جایی موقعیت مستعمره و امپریالیست……… 79

3-5-3-4 قدرت کل يک امپراطوري……………….. 80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-5-3-5 رقابت استعماري……………….. 80

3-5-4 رویکرد جریان آب……………….. 82

3-5-4-1 عملگرهای جریان آب……………….. 84

3-5-4-1-1 ايجاد جمعيت اوليه………………. 85

3-5-4-1-2 انشعاب و حرکت جریان آب……………….. 85

3-5-4-1-3 ادغام جریان‌ها ………………88

3-5-4-1-4 تبخیر و بارش………………… 89

3-5-4-1-5 جستجوی همسایگی……………….. 89

فصل 4 : محاسبات و یافته‌های پژوهش……………….. 91

4-1 مقدمه………………. 92

4-2 تنظیم پارامتر رویکرد های فرا مکاشفه‌ای……………….. 92

4-3 ارزیابی و کارایی رویکردها……………… 96

4-4 نظاره نتایج……………….. 98

4-4-1: تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های انتزاعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده… 98

4-4-2 تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های واقعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده….. 101

4-4-3 مقایسه کارایی رویکرد های فرا مکاشفه‌ای و روش دقیق…………102

4-4-4 مقیاس پذیری……………….. 105

4-4-5 کارایی……………….. 106

فصل 5 : نتیجه گیری و پیشنهادات……………….. 107

5-1 مقدمه………………. 108

5-2 مزایای رویکرد ارائه شده……………… 109

5-3 عملکرد رویکرد های ارائه شده……………… 110

5-4 تحقیقات آتی……………….. 112

منابع و مآخذ………………. 113

چکیده:

با رشد و گسترش معماری سرویس گرا و افزایش روز افزون تعداد وب سرویس‌ها، تقاضا برای بهره گیری از آن‌ها رشد چشمگیری داشته می باشد. برای پاسخگویی به اکثر فرایندهای تجاری و کسب و کارهای نسبتا پیچیده ممکن می باشد یک سرویس منفرد وجود نداشته باشد، پس بایستی چند سرویس را با یکدیگر ترکیب نموده تا سرویس مناسبی به وجود آید. ترکیب وب سرویس‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه معماری سرویس گرا می‌باشد هر وب سرویس ممکن می باشد پیاده سازی‌های متفاوت با عملکرد‌های مشابه‌ای داشته باشد اما آن چیزی که موجب فرق بین سرویس‌های مشابه می گردد، معیارهای کیفیت سرویس می باشد. در این پژوهش مسئله ترکیب وب سرویس‌ها با در نظر داشتن معیارهای کیفیت سرویس مورد مطالعه قرار گرفته و معماری برای ترکیب خودکار وب سرویس‌ها ارائه شده می باشد که در آن در آغاز کاربران نیازهای عملیاتی و غیرعملیاتی خود را توسط یک واسط کاربری وارد سیستم می‌کنند در ادامه رویکرد فرا مکاشفه‌ای برای ترکیب وب سرویس‌ها توسعه داده شده می باشد تا در یک زمان معقول بهینه‌ترین ترکیب برای برآورده سازی نیازهای کاربران را بیابیم. برای ترکیب وب سرویس‌ها از سه رویکرد فرا مکاشفه‌ای بهره گیری کردیم; (1) رویکرد جریان آب که دارای اندازه پویای عامل‌های حل می باشد تا ضعف‌های رویکرد‌های جمعیت گرا و نقطه گرا را پوشش دهد، (2) رویکرد رقابت استعماری و (3) رویکرد ژنتیک. هر یک از رویکرد های ارائه شده توسط زبان برنامه نویسی c# پیاده سازی شده و نتایج حاصله از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امروزه سازمان‌ها به دلیل افزایش جریان اطلاعات در محیط‌های داخل و خارج سازمان و مدیریت این جریان اطلاعات به ناچار بایستی از مزایای فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بهره گیری نمایند. این گونه سیستم‌ها بایستی با سایر سیستم‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف سازمان در تعامل و ارتباط باشند. برای دست‌یابی به یکپارچگی در سطح وسیع، سیستم‌های اطلاعاتی بایستی قابلیت‌هایی نظیر : انعطاف‌پذیری، مقیاس‌پذیری و سازگاری سیستم‌های قدیمی با سیستم جدید را دارا باشند. معماری سرویس گرا (SOA) الگوی جدیدی را در پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه می‌دهد و این امکان را به توسعه‌دهندگان سیستم‌ها می‌دهد تا بیشتر تمرکزشان به تحقق ویژگی‌هایی باشد که سازمان‌ به آن‌ها نیاز دارد و این امر توسط پروتکل‌های ارتباطی استاندارد، واسط‌های کاربر، جریان‌های کاری و خدمات مدیریت زیرساخت‌ها شکل میگیرد [2].

در واقع تکامل و رشد معماری سرویس گرا به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا تمام قابلیت‌های خود را در قالب سرویس ارائه دهند، در این نوع از سازمان‌ها فرآیند‌های کاری از مرز‌های سازمانی فراتر رفته و بین تولید‌کنندگان مواد اولیه، مشتریان و تمامی شرکا ارتباط مستقر می‌کنند.

بعد از رشد چشم‌گیر ارتباطات به دلیل گسترش بهره گیری از اینترنت معماری سرویس گرا به موضوع مهمی در کسب‌وکار و محافل علمی در دنیا تبدیل شده می باشد. نرم افزار‌های معماری سرویس گرا در حوزه تجارت الکترونیک و یکپارچه‌سازی نرم افزار‌های سازمانی تأثیر مهمی را اعمال می‌کنند. برای معماری سرویس گرا لایه های متفاوتی را می‌توان در نظر گرفت شکل 1-1 لایه‌های اصلی این معماری را نشان می‌دهد که شامل لایه کسب و کار، لایه سرویس و لایه نرم افزار می باشد [3].

یکی از نقاط قوت معماری سرویس گرا قابلیت آن در همگون سازی عملیات بین سیستم‌های اطلاعاتی ناهمگون می‌باشد. معماری سرویس گرا برای یکپارچه‌سازی و ارتباط بین سیستم‌های اطلاعاتی از وب سرویس‌ها بهره گیری می کند. با پیشرفت معماری سرویس گرا وب سرویس‌ها محبوبیت بسیاری یافته و بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها تجاری توسط این تکنولوژی شکل میگیرد.

اگرچه پتانسیل واقعی سرویس‌ها و معماری سرویس گرا زمانی مشخص می گردد که برای پاسخگویی به نیاز جدید مشتریان، ترکیبی از سرویس‌های موجود را در کنار هم قرار دهیم. به بیانی دیگر زمانی ما به ترکیب وب سرویس‌ها[1] نیازمند خواهیم بود که به تنهایی یک سرویس نتواند پاسخگو درخواست‌های پیچیده مشتریان باشد اما با ترکیب کردن آن‌ها توابع و قابلیت‌های متنوع سرویس‌ها در کنار هم می‌توانند پاسخگو نیاز‌ها و درخواست‌های پیچیده مشتریان باشد [4].

روز به روز تعداد وب سرویس‌ها با عملکردها و قابلیت‌های مشابه در محیط‌های شبکه‌ای و اینترنت در حال افزایش می‌باشد حال کاربران و توسعه‌دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی چگونه می‌توانند مناسب‌ترین سرویس از بین وب ‌سرویس‌های موجود را کشف و انتخاب[2] کنند.

سفارش دهندگان سرویس‌های وب معمولاً نیازمندی‌های غیرعملیاتی خود را با بهره گیری از یکسری معیار‌های کیفی اظهار می‌دارند. کیفیت سرویس[3] قابلیت‌های یک محصول یا سرویس برای مواجه شدن با نیازمندی‌های غیرعملیاتی کاربر را توصیف می کند و این معیارهای کیفی می‌توانند به عنوان یک محک زن برای تفاوت و برتری دادن بین سرویس‌ها و فراهم آورندگان سرویس‌ها مورد بهره گیری قرار گیرند [5].

در بین سرویس‌های مشابه ممکن می باشد سرویس‌هایی وجود داشته باشند که با در نظر داشتن معیار‌های کیفیت سرویس برای کاربران مناسب‌تر می‌باشند پس زمانی که برای اجرای یک عملیات چندین سرویس با عملکرد‌‌های مشابه وجود دارند آنگاه سرویس را بر مبنای نیاز‌ها و معیار‌های کیفیت سرویس کاربران انتخاب می‌کنیم.

مسئله ترکیب سرویس‌ها بر اساس معیارهای کیفت سرویس در شکل 1-2 نشان داده شده می باشد که در آن n تعداد کل وب سرویس‌ها و نیز تعداد پیاده سازی‌های هر یک از وب سرویس‌ها می‌باشد. پس برای وب سرویس ، پیاده سازی هست که شامل می‌باشد. همچنین هر پیاده سازی از وب سرویس‌ها معیارهای کیفیت سرویس خاص خود را دارند. نشان دهنده معیار کیفیت سرویس l ام برای وب سرویس می‌باشد.

توصيف، تعريف، و يكپارچگي جهاني[1] (UDDI) استانداردي می باشد که فراهم آورندگان، سرویس‌های خود را در آن ثبت می‌کنند و مانند مخزنی اقدام می کند که سرویس‌ها در داخل آن قرار می‌گیرد برنامه های کاربردی می‌توانند با جستجو در داخل این مخزن سرویس‌های گوناگون را فراخوانی و از توابع عملیاتی آن‌ها بهره گیری نمایند.

طبق گفته UDDI این استاندارد برای انتشار و جستجو سرویس‌ها از معیار‌های کیفیت سرویس پشتیبانی نمی‌کند اما ممکن می باشد، نیازمندی‌های کاربران شامل یکسری از نیازهای غیرعملیاتی مانند معیار های کیفی باشد [6].

یکی از روش‌های موجود برای بهینه سازی ترکیب وب سرویس‌ها و به حداکثر رساندن رضایت کاربران برای برآورده سازی نیاز‌های عملیاتی و غیرعملیاتی بهره گیری از رویکرد‌های تقریبی می‌باشد که در زمان کوتاه قادر به یافتن جوابی مناسب و نزدیک به بهینه هستند. این گونه رویکرد‌ها را می‌توان به دو دسته رویکرد‌های مکاشفه‌ای و فرا مکاشفه‌ای[2] تقسیم نمود. برای حل مشکلاتی که در رویکرد‌های مکاشفه‌ای مانند قرار گرفتن آن‌ها در بهینگی محلی وجود داشته می باشد رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای ارائه شده‌اند. این رویکرد‌ها به گونه هوشمند اقدام می‌کنند و با جابه‌جا کردن جمعیت‌های متنوع که همان ترکیبی از وب سرویس‌ها می‌باشد ترکیب و انتخاب کارایی از آن‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهند در حقیقت رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای در مواقعی که محدودیتی برای زمان هست و بهره گیری از روش‌های حل دقیق، میسر نمی‌باشد و یا پیچیدگی مسائل بهینه سازی زیاد باشند، مناسب هستند.

از آنجا که در بهینه سازی ترکیب وب سرویس‌ها حالات بی‌شماری برای ترکیب به وجود می آیدو جستجوی تمامی این حالات برای دستیابی به یک حالت بهینه در بسیاری از مواقع غیرممکن می‌باشد در نتیجه در این پایان نامه روش جدیدی برای انتخاب و ترکیب کارا وب سرویس‌ها بر مبنای معیار‌های کیفیت سرویس با بهره گیری از رویکردهای تقریبی ارائه می گردد تا مناسب‌ترین ترکیب از بین ترکیب‌های موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن انتخاب نماییم. در ادامه پایان نامه رویکرد ارائه داده شده را پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

2-1- هدف از اجرای طرح

امروزه اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها، تجارت و کسب و کار خود را در بستر اینترنت قرار داده‌اند و با برون سپاری بخش‌های مختلف سازمان به دنبال کوچک سازی ساختار فیزیکی سازمان می‌باشند همچنین با گذشت زمان نیازمندی‌های مشتریان در محیط‌های کسب‌و‌کار به سرعت در حال رشد می‌باشند که می‌تواند چالش جدی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی به حساب آیند. در بیشتر موارد یک سرویس نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو نیاز‌های پیچیده مشتریان باشد از این‌رو برای پاسخگویی به این‌گونه نیاز‌ها بایستی ترکیبی از سرویس‌ها مورد بهره گیری قرار گیرند. پس توانایی سازمان‌ها و شرکت‌ها در انتخاب و ترکیب کارای وب سرویس‌ها در توسعه نرم‌افزار‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی سرویس گرا بسیار اهمیت می‌یابد، از طرف دیگر سرویس‌های گوناگون با عملکرد‌های مشابه که توسط فراهم آورندگان متفاوتی ارائه می شوند روز به روز در اینترنت افزایش می‌یابند، حال کاربران چگونه می‌توانند از بین سرویس‌های مشابه سرویس دلخواه خود را انتخاب کنند.

آیا سرویس همواره در دسترس می‌باشد؟ آیا هزینه آن مناسب می باشد؟ آیا سرویس در زمان کمتر از 3 ثانیه می‌تواند به جواب برسد؟ آیا سرویس انتخابی سرویس معروفی می‌باشد؟ این سؤال‌ها در مورد معیار‌های کیفیت سرویس، در تجارت الکترونیک و تبادلات بین بنگاه‌ها همواره مطرح بوده می باشد.

پس هدف از انجام این پژوهش، ارائه رویکرد جدید برای انتخاب و ترکیب کارا وب سرویس‌ها در سازمان‌هایی با مقیاس بزرگ بر مبنای معیار‌های کیفیت سرویس می‌باشد تا کاربران بتوانند بر مبنای معیارهای کیفی هر یک از سرویس‌ها، مناسب‌ترین ترکیب از بین ترکیب‌های موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن انتخاب کنند.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 128

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان